ОБЩИ УСЛОВИЯ КЪМ ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА TAXIME НА ПОТРЕБИТЕЛИ

Настоящите общи условия влизат в сила на 01.04.2022 г.

Настоящите Общи условия са част от Договора за предоставяне на достъп до услугата TaxiMe, наричана по-долу “TaxiMe”, между потребител, наричан по-долу “Ползвател” и „ТаксиМи” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. “Черни Връх” №47, ЕИК: 202217353, наричано по-долу „TаксиМи”.

1.УСЛУГАТА

1.1 Желаещите да използват услугата „TaxiMe” за потребители инсталират TaxiMe софтуер на своите интернет свързани преносими крайни устройства (смартфони и таблети), по-долу наричани “крайни устройства”, като по този начин се счита, че приемат да бъдат обвързани с настоящите Общи условия. Ползвателят приема и се съгласява да използва услугата съгласно настоящите Общи условия и действащото законодателство в страната.

1.2 ТаксиМи предоставя на Ползвателя безвъзмездно и без възнаграждение TaxiMe софтуер и услуга, по-долу наричани “Приложението”, за крайни устройства. С помощта на Приложението Ползвателят има възможността да извършва поръчки за наемане на лек таксиметров автомобил и опцията директно да се свърже с таксиметрови водачи, които предлагат таксиметров превоз чрез TaxiMe, по-долу наричани заедно “Водачи”, а поотделно – „Водач“. За тази цел, Ползвателят извършва поръчка за таксиметров превоз в Приложението, задавайки информация за адреса, от който би желал да започне таксиметровия превоз, и крайната точка на пътуването. При потвърждаване на поръчката от конкретен Водач, Ползвателят получава име и фамилия на Водача, телефонен номер, регистрационен номер на автомобила, марка, и модел, таксиметрова тарифа и неговото актуално местоположение.

1.3. Услугата не включва предоставяне на интернет свързаност и крайно устройство. Ползвателят сам и за своя сметка се грижи за интернет свързаността, захранването с електричество, конфигурацията и експлоатационните качества на своето крайно устройство и за актуализирането на необходимия софтуер.

1.4 Таксиметровият превоз се таксува според таксиметровата тарифа, а договорът за таксиметров превоз е между Ползвателя и Водача. Ползвателят няма права спрямо ТаксиМи и ТаксиМи няма задължения към Ползвателя, които да произтичат от или да са свързани с договора за таксиметров превоз между Ползвателя и Водача.

1.5. Ползвателят не може да променя параметрите на зададена поръчка, докато трае изпълнението й, освен крайната дестинация.

2.ПРОМЕНИ В УСЛУГАТА

2.1 ТаксиМи си запазва правото да променя Приложението и услугата по начин, който намери за разумен за развитието на услугата и повишаване на нейното качество.

3.НАЛИЧИЕ НА УСЛУГАТА

3.1 Ползвателят няма право да иска обезщетение на база постоянно и непрекъснато наличие на услугата. Въпреки това, ТаксиМи полага разумни усилия да поддържа услугата налична и при възникване на повреди да ги отстранява колкото е възможно по-бързо.

3.2 ТаксиМи има правото да преустанови доставянето на услугата временно или трайно без да информира поотделно всеки Ползвател. В случай на преустановяване на услугата информация за това ще бъде публикувана единствено на началната страница www.taxime.to.

3.3 ТаксиМи не носи отговорност за вреди, понесени от страна на Ползвателя в резултат на това, че Приложението не функционира или не може да бъде използвано по желания от потребителя начин, с изключение на отговорност за умисъл и груба небрежност.

4.ОГРАНИЧЕНИЯ

4.1 Приложението е средство за комуникация между клиенти и доставчици на таксиметрови услуги, ТаксиМи не носи каквато и да било отговорност за качеството или точното изпълнение на таксиметровата услуга. ТаксиМи не гарантира, че чрез използването на Приложението. Ползвателят ще получава таксиметрова услуга, която по всяко време ще отговаря на потребителските очаквания, както и не носи отговорност за поведението, действията или бездействията на Водачи, с които Ползвателят се е свързал чрез Приложението.

4.2 Приложението и/или неговото активиране от Ползвателя не представлява предложение за сключване на договор и чрез него не се извършва посредничество за извършване на таксиметрови услуги.

4.3. ТаксиМи не препоръчва и не е отговорно за съдържанието на трети интернет страници, които препращат към началната страница www.taxime.to, нито за интернет страници, към които препращат линкове от началната страница www.taxime.to. ТаксиМи изрично ограничава отговорността си по отношение на действия, извършени или неизвършени на основание на или във връзка със съдържанието на началната страница www.taxime.to.

5.ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛЯ

5.1 Ползвателят ще използва Приложението по начин, който не го поврежда или затормозява и не променя или заобикаля целите, за които Приложението е предназначено.

5.2 ТаксиМи си запазва всички права върху софтуера, като с инсталирането на Приложението Ползвателят не получава каквито и да било права по отношение на интелектуалната собственост на ТаксиМи, различни от непрехвърлимото, лично право да използва Приложението и да получава услугата съгласно настоящите Общи условия. Ползвателят няма да копира, променя, прави обратно инженерство, разглобява на части или разпространява софтуера или друго съдържание, предоставено му от ТаксиМи без писменото разрешение на ТаксиМи.

5.3 Ползвателят ще заплаща изцяло на Водача, с когото Ползвателят е бил свързан чрез Приложението, дължащото му се възнаграждение за предоставената от същия таксиметрова услуга.

5.4 Ползвателят ще се отнася с Водача, с когото Ползвателят е бил свързан чрез Приложението, с необходимото уважение и няма да нанася щети върху моторните превозни средства, чрез които се осъществява таксиметровата услуга.

5.5 В случай че Ползвателят е виновен за нарушение на закона той ще освободи ТаксиМи от отговорност към трети страни и от разходи за разумна юридическа защита.

5.6 Ползвателят ще уведоми ТаксиМи навременно и в пълнота в случай, че трети страни повдигнат обвинение срещу ТаксиМи във връзка със законови нарушения на Ползвателя, в случай че това би било необходимо за целите на проверка на обстоятелствата и защита.

5.7 Ползвателят ще използва услугите само за законни цели и няма да използва услугите за изпращане или съхраняване на незаконно съдържание или с измамни цели.

5.8 Ползвателят няма да използва услугите, за да създава безпокойство или неудобство на други страни.

5.9 Ползвателят ще използва услугите само за собствени нужди и няма да ги препродава на трети страни.

5.10 Ползвателят ще се въздържа от действия, които могат да навредят на репутацията на ТаксиМи.

6.ЕЛЕКТРОННИ ПЛАЩАНИЯ

6.1. TaxiMe осигурява възможност на Ползвателя да заплаща таксиметровата услуга чрез дебитна или кредитна карта чрез доставчик на платежни услуги, като за целта Ползвателят въвежда в потребителския си профил съответната карта. Информация за карата се пази само при доставчика на платежните услуги. TaxiMe не запазва информация относно номер на карата, титуляр, валидност и др. Ползвателят може да регистрира няколко карти на един потребителски профил, както и една карта може да обслужва няколко профила.

6.2. При първоначално заявяване на услугата от Ползвателят за всяка конкретна карта, същата се регистрира на съответната страница на доставчика на платежни услуги – и преминава през процес на оторизация, съгласно изискванията на доставчика. Успешно оторизираната карта се добавя в профила на Ползвателя. Всички такси за извършване на електронното плащане и условия за извършването им се осъществяват, съгласно общите условия на доставчика на платежни услуги и банката издател на картата. TaxiMe не носи отговорност за действията на съответните институции във връзка с извършването на самото плащане и неговото администриране.

6.3 Ползвателят има право да избере по какъв начин ще извърши плащането на таксиметровата услуга при заявяването й (в брой или чрез карта). След приемане на поръчката от Водач, Ползвателят не може да промени вече заявения начин на плащане за конкретното пътуване. След осъществяване на таксиметровата услуга Водачът въвежда точната сума от таксиметровия апарат в приложението TaxiMe и издава касова бележка на Ползвателя.

6.4. При въвеждането на данните в профила Ползвателят може предварително да избере сумата за бакшиш, която автоматично ще се изтегля при всяка поръчка. Ползвателят има възможност да променя сумата в профила си чрез менюто на приложението. Минималната сума за бакшиш е 0,30 лв.

6.5. С оглед сигурност и прозрачност при електронното разплащане, при всяко плащане с регистрираната картата на пътуване с TaxiMe, Ползвателят получава на електронната с данни за осъщественото пътуване и заплатената сума, както и и push съобщение на екрана на смартфона си. Ползвателят се задължава да поддържа наличност на парични средства по картата, регистрирана за електронно разплащане, така че всички плащания да бъдат извършвани в пълен размер и своевременно. В случай, че транзакция не може да бъде осъществена поради недостатъчна наличност или блокирана карта или друга причина, Ползвателят се задължава в седемдневен срок да осигури плащане на дължимата сума. При неспазване на срока, Ползвателят получава съобщение на електронната си поща и/или push съобщение на екрана на смартфона си с напомняне за дължимостта на задължението си. В случай на неплащане на задължение TaxiMe си запазва правото да спре временно услугите си за Ползвателя до уреждане на задълженията.

6.6. Когато при поръчка на таксиметровата услуга Ползвателят избере дебитна/кредитна карта за платежно средство, той приема Общите условия и оторизира TaxiMe да задължава сметката му с дължимите такси по настоящите Общи условия.

7.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА / ОГРАНИЧАВАНЕ НА УСЛУГАТА

7.1 Договорът за използването на Приложението и услугата е безсрочен и може да бъде прекратен от всяка от страните без предизвестие и упоменаване на причина.

7.2 Договорът се прекратява автоматично, без изискване за уведомяване, ако Ползвателят деинсталира TaxiMe софтуера от крайното си устройство.

7.3 Достъпът до услугата може да бъде преустановен временно или трайно ако Ползвателят сериозно или системно нарушава задълженията си по закон и/или тези Общи условия и договорни отношения, например: при неосъщественo пътуване, ако Ползвателят откаже вече пътуващо към него такси или не излезе на посочения адрес в рамките на 7 минути от пристигането на колата, при липса на наличност по карта при заявено електронно разплащане и др.

8.РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА

8.1 Ползвателят има право да оценява услугите, предоставяни от Водачите (в това число водача и автомобила). Когато поставя оценка на Водач, Ползвателят се задължава да бъде обективен в своята оценка.

9.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

9.1 Всички спорове, включително и споровете, породени от или отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие. Ако между страните не бъде постигнато споразумение спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд.

9.2 ТаксиМи постоянно търси начин да подобрява и разширява TaxiMe услугата. ТаксиМи може да променя тези общи условия, за да отрази промени в услугата. В случай, че в срок от 7 дни от публикуването на променените Общи условия, Ползвателят не използва правото си да прекрати договора, то ще се счита, че той е дал съгласието си за направените промени. Общите условия са налични по всяко време в Приложението. Счита се, че Ползвателят приема промените, ако след публикуването им, направи поръчка на таксиметрова услуга чрез Приложението.

Scroll to Top