ОБЩИ УСЛОВИЯ КЪМ ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА „TaxiMe” НА ВОДАЧИ НА ТАКСИ

Настоящите общи условия са приети на 24.04.2017 г. и влизат в сила от 17:00 часа на 24.04.2017г

Настоящите Общи условия са част от Договора за предоставяне на достъп до услугата TaxiMe, наричана по-долу “TaxiMe”, между водач на лек таксиметров превоз, наричан по-долу “Ползвател” и „ТаксиМи” ООД, със седалище и адрес на управление:, гр. София, ул “ген. Йосиф В. Гурко” 4, ет. 2, ЕИК 202217353, наричано по-долу „TаксиМи”.


1. Услугата

1.1 Желаещите да използват услугата „TaxiMe” подписват Заявление-договор. Ползвателят използва услугата съгласно уговореното в Заявление-договорa, настоящите Общи условия и действащото законодателство в страната.

1.2 ТаксиМи предоставя на Ползвателя TaxiMe софтуер и услуга, по-долу наричани “Приложението”, за интернет свързани преносими крайни устройства (смартфони и таблети), по-долу наричани “крайни устройства”. С помощта на Приложението Ползвателят има възможността да получава поръчки за наемане на лек таксиметров автомобил и опцията директно да се свърже с потенциални пътници, които търсят таксиметров превоз чрез TaxiMe, по-долу наричани “Пътници”. За тази цел, Ползвателят получава в Приложението поръчка с информация за адреса на потенциалния Пътник. При потвърждаване на поръчката от Ползвателя, Пътникът получава име и фамилия на водача на таксито; телефонен номер; регистрационен номер на автомобила; марка, модел и година на производство на автомобила; таксиметрова тарифа, рейтинг и неговото местоположение.

1.3 Услугата не включва предоставяне на интернет свързаност и крайно устройство. Ползвателят сам и за своя сметка се грижи за интернет свързаността, захранването с електричество, конфигурацията и експлоатационните качества на своето крайно устройство и за актуализирането на необходимия софтуер.

1.4 За всеки таксиметров превоз на пътник изпълнен чрез Приложението, Ползвателят заплаща такса уговорена в чл. 2 ал. 1 и 8 на настоящите Общи условия.

1.5 Таксиметровият превоз се таксува според такисметровата тарифа, а договорът за таксиметров превоз е между Ползвателя и Пътника.

1.6 ТаксиМи не проверява потенциалните пътници. В тази връзка Ползвателят съзнава, че използвайки услугата той може да бъде представен на трети страни, които могат да бъдат потенциално опасни и че използва услугата на свой риск.

2 Таксуване и плащане за услугата

2.1 Ползвателят заплаща фиксирана такса за всяка изпълнена клиентска поръчка получена чрез TaxiMe независимо от oборотът реализиран от съотетната поръчка от Ползвателя. Таксата за изпълнена клиентска поръчка е 0.84 лв в София и 0.60 лв във всички останали градове в страната.

2.2 Дължимото се начислява на Ползвателя на седмична база, в изготвена от TaxiMe седмична сметка за стойността на изпълнените от Ползвателят поръчки, включително и начисления /корекции, отстъпки, промоталони, неустойки, плащания и др. информация във връзка със сключения между страните договор. Ползвателят във всеки един момент чрез Приложението може да се информира за баланса по сметката си.

2.3 Плащането е дължимо в срок от 24 часа след получаване на сметката. В случай на забава на плащането, Ползвателят дължи на ТаксиМи неустойка в размер на 0,1% на ден от стойността на просроченото задължение.

2.4 Плащането се извършва в офисите на Easypay или чрез ePay.

2.5 Сметката се изпраща на Ползвателя по email предоставен от него при първоначалната регистрация за ползване на услугата. Плащания от пътника с кредитна или дебитна карта

2.6 Приложението TaxiMe дава възможност на пътниците да заплащат таксиметровия превоз с кредитни или дебитни карти чрез доставчик на платежни услуги “Ипей” АД. При приемане на поръчка за превоз на пътник Ползвателят вижда и избрания от пътника начин на плащане.

2.7 При плащане от страна на пътника с карта, при пристигане в крайната дестинация на съответния курс, Ползвателят въвежда в Приложението стойността на услугата, съгласно показанията на касовия апарат и издава касова бележка на пътника. Плащанията с карти се отразяват в сметката на Ползвателя.

2.8 Ползвателят заплаща на TaxiMe за всяка изпълнена клиентска поръчка, заявена за плащане по електронен път, такса в размер на 15% от общо дължимата от клиента сума и фиксирана такса в размер на 0,30 лв. В този случай, Ползвателят не дължи такса по т. 2.1 от настоящите Общи условия. Заплатените по електронен път таксиметрови услуги се отчитат в баланса на Ползвателя, като Ползвателят може да изтегли натрупаните пари в касите на Изипей, след заявяване чрез натискане на бутона „Изтегли“ в Приложението.

2.9 Сумите могат да се теглят при положителен баланс на сметката. От натрупаните суми, TaxiMe автоматично си удържа изискуеми задължения от Ползвателя към TaxiMe. Максималната сума за теглене е 50 лева, а таксата за еднократно теглене е 0.50 лв.

3. Промени в услугата

3.1 ТаксиМи си запазва правото да променя Приложението и услугата по начин, който намери за разумен за развитието на услугата и повишаване на нейното качество.

4. Наличие на услугата

4.1 Ползвателят няма право да иска обезщетение на база постоянно и непрекъснато наличие на услугата. Въпреки това, ТаксиМи полага разумни усилия да поддържа услугата налична и при възникване на повреди да ги отстранява колкото е възможно по-бързо.

4.2 ТаксиМи има правото да преустанови доставянето на услугата временно или трайно без да информира поотделно всеки Ползвател. В случай на преустановяване на услугата информация за това ще бъде публикувана единствено на началната страница www.taxime.to.

5. Задължения на Ползвателя

5.1 Ползвателят има право да използва Приложението и услугата, само ако притежава валидна шофьорска книжка и е оторизиран да управлява моторното превозно средство, с което изпълнява такисметорвия превоз на пътници когато използва TaxiMe услугата и има всички необходими лицензи, разрешителни, застраховки и права за таксиметров превоз на пътници в територията, в която оперира. Ползвателят се задължава навременно да информира ТаксиМи (писмено на drivers@taxime.to) при промяна в гореизброените обстоятелства.

5.2 Ползвателят подава на ТаксиМи, изискваната от него информация коректно и в пълнота и поддържа тази информация актуална по всяко време.

5.3 Ползвателят ще използва Приложението по начин, който не го поврежда или затормозява и не променя или заобикаля целите, за които Приложениeто е предназначено.

5.4 ТаксиМи си запазва всички права върху софтуера. Ползвателят няма да копира, променя, прави обратно инженерство, разглобява на части или разпространява софтуера или друго съдържание предоставено му от ТаксиМи без писменото разрешение на ТаксиМи.

5.5 Ползвателят ще пази конфиденциалността на своята парола за достъп или други средства за идентификация, които ТаксиМи предоставя, за да позволи достъпът му до услугата, като няма да ги разкрива или предоставя достъп на трети страни. Ползвателят сам е отговорен за опазване конфиденциалността и сигурността на своя потребителски профил. Ползвателят ще информира незабавно ТаксиМи за всяко неоторизирано ползване на Приложението от трета страна.

5.6 В случай, че Ползвателят е виновен за нарушение на закона той ще освободи ТаксиМи от отговорност към трети страни и от разходи за разумна юридическа защита.

5.7 Ползвателят ще уведоми ТаксиМи писмено, навременно и в пълнота в случай, че трети страни повдигнат обвинение срещу ТаксиМи във връзка със законови нарушения на Ползвателя, в случай че това би било необходимо за целите на проверка на обстоятелствата и защита.

5.8 Ползвателят няма да оперира с или разкрива пред трети страни каквито и да било лични данни на други участници, които са били изпратени до него или по друг начин са стигнали до знанието му, докато използва услугата освен в случаите, в които Ползвателят е получил съгласието на другия участник.

5.9 Ползвателят ще използва услугите само за законни цели и няма да използва услугите за изпращане или съхраняване на незаконно съдържание или с измамни цели.

5.10 Ползвателят няма да използва услугите, за да създава безпокойство или неудобство на други страни.

5.11 Ползвателят ще използва услугите само за собствени нужди и няма да ги препродава на трети страни.

5.12 Ползвателят ще спазва закона и ще бъде отговорен за предоставяната от него таксиметрова услуга на пътниците.

5.13 Ползвателят ще се въздържа от действия, които могат да навредят на репутацията на ТаксиМи.

6. Прекратяване на договора/Ограничаване на услугата

6.1 Договорът за използването на Приложението и услугата е безсрочен и може да бъде прекратен от всяка от страните без предизвестие и опоменаване на причина.

6.2 Договорът се прекратява автоматично, без изискване за уведомяване, ако Ползвателят изгуби правото и/или възможността да предоставя таксиметров превоз на пътници.

6.3 Достъпът до услугата може да бъде преустановен временно или трайно ако Ползвателят сериозно или системно нарушава задълженията си по закон и/или тези общи условия и договорни отношения.

6.4 Достъпът до услугата може да бъде преустановен ако Ползвателят не заплати задълженията си навреме или не превози пътник след като е приел поръчката му.

7. Рейтингова система

7.1 Ползвателят се съгласява, че пътниците, които превозва могат да оценяват услугите предоставяни от него (в това число водача и автомобила). Когато поставят оценка на водач, пътниците ще бъдат длъжни да бъдат обективни в своята оценка.

7.2 Ползвателят също се съгласява, че тези оценки ще бъдат публични в Приложението или на страницата www.taxime.to при положение, че ползвателят предлага услугите си в TaxiMe.

8. Заключителни разпоредби

8.1 Всички спорове, включително и споровете, породени от или отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие. Ако между страните не бъде постигнато споразумение спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд.

8.2 ТаксиМи постоянно търси начин да подобрява и разширява TaxiMe услугата. ТаксиМи може да променя тези общи условия, за да отрази промени в услугата. В случай, че в срок от 7 дни от публикуването на променените Общи условия, Ползвателят не използва правото си да прекрати договора, то ще се счита, че той е дал съгласието си за направените промени. Общите условия са налични по всяко време в Приложението. Счита се, че Ползвателят е приел промените в Общите условия, ако след публикуването им направи потвърждаване на поръчка чрез Приложението след промените.