ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА „TaxiMe” НА ВОДАЧИ НА ТАКСИМЕТРОВИ АВТОМОБИЛИ

Настоящите Общи условия влизат в сила на 09.07.2024 г.

Съгласието с настоящите Общи условия има силата на сключен договор за предоставяне на достъп до услугата TaxiMe, наричана по-долу “TaxiMe”, между водач на лек таксиметров автомобил, наричан по-долу “Ползвател” и “ТаксиМи” ООД, със седалище и адрес на управление:, гр. София, бул. “Черни Връх” 47А, ЕИК 202217353, наричано по-долу “ТаксиМи”.

1. Услугата

1.1 Желаещите да използват услугата “TaxiMe” предоставят на ТаксиМи необходимите данни за създаване на профил – три имена, ЕГН, постоянен адрес, телефон и имейл за контакт, данни за лична карта, СУМПС, контролен талон, УВЛТА, удостоверение за психологическа годност, информация и документи на таксиметровия автомобил, информация за тарифите и други. Ползвателят използва услугата съгласно уговореното в настоящите Общи условия и действащото законодателство в страната.

1.2 ТаксиМи предоставя на Ползвателя TaxiMe софтуер и услуга, по-долу наричани “Приложението”, за интернет свързани преносими крайни устройства (смартфони и таблети), по-долу наричани “крайни устройства”. С помощта на Приложението Ползвателят има възможността да получава поръчки за наемане на лек таксиметров автомобил и извършване на други транспортни задачи, с опцията директно да се свърже с потенциални клиенти, по-долу наричани “Клиенти”, които търсят транспортна услуга чрез TaxiMe. За тази цел, Ползвателят получава в Приложението поръчка с информация за адреса на потенциалния Клиент. При потвърждаване на поръчката от Ползвателя, Клиентът получава име и фамилия на водача на таксито; телефонен номер; регистрационен номер на автомобила; марка, модел на автомобила; таксиметрова тарифа, рейтинг и неговото местоположение.

1.3 Услугата не включва предоставяне на интернет свързаност и крайно устройство. Ползвателят сам и за своя сметка се грижи за интернет свързаността, захранването с електричество, конфигурацията и експлоатационните качества на своето крайно устройство и за актуализирането на необходимия софтуер.

1.4 За всеки таксиметров превоз на Клиент изпълнен чрез Приложението, Ползвателят заплаща такса, уговорена в т. 2.1, 2.2 и 2.5 на настоящите Общи условия.

1.5 Таксиметровият превоз се таксува според таксиметровата тарифа, а договорът за таксиметров превоз е между Ползвателя и Клиента.

1.6 ТаксиМи не проверява потенциалните Клиенти. В тази връзка Ползвателят съзнава, че използвайки услугата той може да бъде представен на трети страни, които могат да бъдат потенциално опасни и че използва услугата на свой риск.

2. Таксуване и плащане за услугата

2.1 При плащане в брой от Клиента, Ползвателят заплаща фиксирана такса за всяка изпълнена поръчка получена чрез TaxiMe независимо от oборота реализиран за съответната поръчка от Ползвателя. Таксата за изпълнена поръчка зависи от нивото на партньорство и е както следва:

 • 1.39 лв с ДДС за Платинени партньори (със задължение за заплащане на седмична франчайз такса от 18.99 лв с ДДС).
 • 1.49 лв с ДДС за Златни партньори (със задължение за заплащане на седмична франчайз такса от 18.99 лв с ДДС).
 • 1.59 лв с ДДС за Сребърни партньори (със задължение за заплащане на седмична франчайз такса от 18.99 лв с ДДС);
 • 1.89 лв с ДДС за Бронзови партньори;

2.2 При поръчки със заплащане в брой, за които Клиентът предлага допълнителен бакшиш при разширено търсене, заедно с фиксираната такса по т. 2.1 се удържа и комисионна върху стойността на допълнително заплатената сума, в зависимост от нивото на партньорство, както следва:

 • 12% за Платинени партньори
 • 13% за Златни партньори
 • 14% за Сребърни партньори
 • 15% за Бронзови партньори

2.3 Приложението TaxiMe дава възможност за заплащане на предоставяните услуги с кредитни или дебитни карти чрез доставчици на платежни услуги, избрани от ТаксиМи. При приемане на поръчка, Ползвателят вижда и избрания от клиента начин на плащане.

2.4 При плащане с карта от страна на Клиента, при пристигане в крайната дестинация на съответния курс, Ползвателят въвежда в Приложението стойността на услугата, съгласно показанията на касовия апарат и издава касова бележка на Клиента. Плащанията с карти се отразяват в сметката на Ползвателя.

2.5 Ползвателят заплаща на ТаксиМи за всяка изпълнена поръчка, заявена за плащане по електронен път, такса от общо дължимата от клиента сума, в зависимост от нивото на партньорство, както следва:

 • 12% за Платинени партньори
 • 13% за Златни партньори
 • 14% за Сребърни партньори
 • 15% за Бронзови партньори

Заплаща се и такса към банката от 0.30 лв с ДДС за транзакция на електронно плащане.

2.6 При картово плащане, Ползвателят не дължи такса по т. 2.1 от настоящите Общи условия. Заплатените по електронен път таксиметрови услуги се отчитат в баланса на Ползвателя. От натрупаните суми, ТаксиМи автоматично удържа изискуеми задължения на ползвателя към ТаксиМи.

2.7 Дължимото към ТаксиМи се начислява на Ползвателя на седмична база, в изготвена от ТаксиМи седмична сметка за стойността на изпълнените от Ползвателят поръчки, включително и начисления /корекции, отстъпки, промоталони, неустойки, плащания и друга релевантна информация. Ползвателят може да се информира за баланса по сметката си във всеки един момент чрез Приложението.

2.8 Седмичната сметка се изпраща на Ползвателя на имейл адрес, предоставен от него при първоначалната регистрация за ползване на услугата.

2.9 Плащането е дължимо в срок от 24 часа след получаване на седмичната сметка. В случай на забавяне на плащането, Ползвателят дължи на ТаксиМи неустойка в размер на 0,1% на ден от стойността на просроченото задължение.

2.10 Плащането се извършва в офисите на Изипей или чрез Ипей.

2.11 При положителен баланс, Ползвателят може да изтегли цялата или част от позитивната част от баланса си в касите на Изипей. Тегленето на конкретна сума се заявява предварително чрез натискане на бутона “Изтегли” в Приложението. Максималната сума за теглене е 50 лева, а таксата за еднократно теглене е 0.50 лв.

3. Промени в услугата

3.1 ТаксиМи си запазва правото да променя Приложението и услугата по начин, който намери за разумен за развитието на услугата и повишаване на нейното качество.

4. Наличие на услугата

4.1 Ползвателят няма право да иска обезщетение на база постоянно и непрекъснато наличие на услугата. Въпреки това, ТаксиМи полага разумни усилия да поддържа услугата налична и при възникване на повреди да ги отстранява колкото е възможно по-бързо.

4.2 ТаксиМи има правото да преустанови доставянето на услугата временно или трайно без да информира поотделно всеки Ползвател. В случай на трайно преустановяване на услугата информация за това ще бъде публикувана единствено на началната страница www.taxime.to.

5. Задължения на Ползвателя

5.1 Ползвателят има право да използва Приложението и услугата, само ако притежава валидна шофьорска книжка, оторизиран е да управлява превозното средство, с което изпълнява TaxiMe услугата и има всички необходими лицензи, разрешителни, застраховки и други. Ползвателят се задължава навременно да информира ТаксиМи (писмено на partners@taxime.to) при промяна в гореизброените обстоятелства.

5.2 Ползвателят подава на ТаксиМи, изискваната информация коректно и в пълнота и поддържа тази информация актуална по всяко време.

5.3 Ползвателят използва Приложението по начин, който не го поврежда или затормозява и не променя или заобикаля целите, за които Приложениeто е предназначено.

5.4 ТаксиМи си запазва всички права върху софтуера. Ползвателят няма да копира, променя, прави обратно инженерство, разглобява на части или разпространява софтуера или друго съдържание предоставено му от ТаксиМи без писменото разрешение на ТаксиМи.

5.5 Ползвателят пази конфиденциалността на своята парола за достъп или други средства за идентификация, които ТаксиМи предоставя, за да позволи достъпа му до услугата, като не ги разкрива и не предоставя достъп на трети страни. Ползвателят сам е отговорен за опазване конфиденциалността и сигурността на своя потребителски профил. Ползвателят е длъжен да информира незабавно ТаксиМи за всяко неоторизирано ползване на Приложението от трета страна.

5.6 В случай, че Ползвателят е виновен за нарушение на закона той освобождава ТаксиМи от отговорност към трети страни и от разходи за разумна юридическа защита.

5.7 Ползвателят уведомява ТаксиМи писмено, навременно и в пълнота в случай, че трети страни повдигнат обвинение срещу ТаксиМи във връзка със законови нарушения на Ползвателя, когато това е необходимо за целите на проверка на обстоятелствата и защита.

5.8 Ползвателят няма да оперира с или разкрива пред трети страни каквито и да било лични данни на други участници, които са били изпратени до него или по друг начин са стигнали до знанието му, докато използва услугата освен в случаите, в които Ползвателят е получил съгласието на другия участник.

5.9 Ползвателят използва услугата само за законни цели и няма да използва услугата за изпращане или съхраняване на незаконно съдържание или с измамни цели.

5.10 Ползвателят няма да използва услугата, за да създава безпокойство или неудобство на други страни.

5.11 Ползвателят използва услугата само за собствени нужди и няма право да я препродава или преотстъпва на трети страни.

5.12 Ползвателят спазва закона и е отговорен за предоставяната от него услуга на пътниците.

5.13 Ползвателят се въздържа от действия, които могат да навредят на репутацията на ТаксиМи.

6. Прекратяване на достъпа/Ограничаване на услугата и неустойки

6.1 Достъпът за използване на Приложението и услугата е безсрочен и може да бъде прекратен от всяка от страните без предизвестие и упоменаване на причина.

6.2 Достъпът се прекратява, без изискване за уведомяване, ако Ползвателят изгуби правото и/или възможността да предоставя услугите, предлагани от ТаксиМи.

6.3 Достъпът до услугата може да бъде преустановен временно или трайно, ако Ползвателят сериозно или системно нарушава задълженията си по закон и/или тези Общи условия.

6.4 За сериозни и системни нарушения се считат:

6.4.1 приемане на пари в брой при картово плащане;

6.4.2 склоняване на клиента да откаже приета поръчка;

6.4.3 неправомерно отбелязване на клиент, че не е платил за пътуването си;

6.4.4 таксуване на карта на клиент, без да е осъществено пътуването;

6.4.5 ръчно добавяне на допълнителното заплащане за разширено търсене към сумата по ЕТАФП;

6.4.6 удържане на бакшиш без съгласието на клиента, изкуствено завишаване на сметката, умишлено удължаване на маршрут;

6.4.7 таксуване на клиент по тарифи, различни от обявените в приложението;

6.4.8 управление на превозно средство без всички изискуеми документи за осъществяване на дейността, за която е нает, включително затаяване на известна на ползвателя информация в тази връзка;

6.4.9 използване на чужд профил в приложението и/или предоставяне на своя профил на друго лице;

6.4.10 пушене в таксиметровия автомобил, включително на електронни цигари;

6.4.11 управление на таксиметров автомобил, който не е оборудван с климатик, в периода от 1 юни до 30 септември включително;

6.4.12 други сериозни нарушения, отразяващи се негативно на цялостния имидж на предлаганата услуга.

6.5. Наред с преустановяването на достъпа до услугата, на Ползвателя могат да бъдат наложени и неустойки както следва:

6.5.1 За нарушенията от т. 6.4.1:

 • Автоматично се начислява неустойка от 20 лева.

6.5.2 За нарушенията от т. 6.4.4 до т. 6.4.7 включително, както и за нарушенията от т. 6.4.10 до т. 6.4.12:

 • При първо нарушение – предупреждение.
 • При повторно нарушение – неустойка от 20 лева.
 • При трето нарушение – неустойка от 50 лева.
 • При четвърто и следващо нарушение – неустойка от 100 лева.

6.5.3 За нарушенията по т. 6.4.8 и т. 6.4.9:

 • Неустойка от 100 лева при установяване на нарушението.
 • При повторно нарушение – трайно преустановяване на достъпа до услугата.

6.5.4 За нарушения на противоепидемичните мерки по време на извънредно положение и извънредна епидемична обстановка:

 • При първо нарушение (неносене на предпазна маска) – неустойка от 20 лв.
 • При повторно нарушение – неустойка от 50 лв.
 • При трето нарушение – неустойка от 100 лв.

6.5.5 За нарушения от т. 6.4.2 и т. 6.4.3:

  • Автоматична неустойка от 50 лв.

  6.5.6 В специфични случаи, когато нарушението нанася съществени и трайни щети на имиджа на компанията или представлява нарушение на закон или друга регулация, ТаксиМи си запазва правото да налага и други неустойки.

  6.6 Достъпът до услугата може да бъде преустановен, ако Ползвателят не заплати задълженията си навреме или не превози Клиент след като е приел поръчката му.

  6.7 При отказ за превозване на клиент след като поръчката е приета, на Ползвателя се налагат неустойки, както следва:

  • 6.7.1 За приета поръчка, която след това е отказана от Ползвателя, от сметката му се удържа неустойка в размер на 5 лева.
  • 6.7.2 За приета, но неосъществена поръчка, при която клиентът безуспешно се е опитвал да се свърже с Ползвателя чрез телефонни обаждания и съобщения в приложението, от сметката на Ползвателя се удържа неустойка в размер на 6 лева.
  • 6.7.3 За поръчка, отказана от клиента след като пътуването е стартирано, от сметката на Ползвателя се удържа неустойка в размер на 6 лева.
  • 6.7.4 В едноседмичен срок след налагането на всяка от неустойките по т. 6.7.1 – 6.7.3, Ползвателят може да подаде сигнал през приложението, като посочи обективни причини за неосъществяване на поръчката. По всеки сигнал се извършва проверка и в случай, че предоставената от Ползвателя информация е обективна, неустойката се възстановява. Ако при проверката се установи, че Ползвателят не е предоставил обективна информация, освен първоначално наложената неустойка, се налага и допълнителна неустойка в размер на 20 лева.

  6.8 Ако Ползвателят не е използвал услугата повече от 4 седмици и има неплатени задължения, той може да поднови достъпа си след заплащане на такса от 20 лв за повторен достъп. Освен таксата за повторен достъп, Ползвателят е длъжен да погаси задълженията си в пълен размер, да заплати неустойка за забавеното плащане в размер на 50% от неплатената сума и допълнителна гаранция от 50 лв. Допълнителната гаранция се възстановява след шест месеца, в случай че Ползвателят няма нови нарушения в този период.

  7. Рейтингова система

  7.1 Ползвателят се съгласява, че Клиентите могат да оценяват услугите, предоставяни от него (в това число водача и превозното средство).

  7.2 Ползвателят също се съгласява, че тези оценки ще бъдат публични в Приложението, на страницата www.taxime.to или чрез други комуникационни канали, използвани от ТаксиМи, при положение, че Ползвателят предлага услугите си в TaxiMe.

  8. Заключителни разпоредби

  8.1 Всички спорове, включително и споровете, породени от или отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие. Ако между страните не бъде постигнато споразумение, спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд.

  8.2 ТаксиМи постоянно търси начин да подобрява и разширява TaxiMe услугата. ТаксиМи може да променя тези Общи условия, за да отрази промени в услугата. Общите условия са налични по всяко време в Приложението. Счита се, че Ползвателят е приел промените в Общите условия ако след публикуването на промените приеме поръчка чрез Приложението. В случай, че в срок от 7 дни от публикуването на променените Общи условия, Ползвателят не е приел поръчка и не заяви писмено желанието си да прекрати използването на Приложението, се счита, че той е дал съгласието си за направените промени.

  Scroll to Top